Erhvervskunde

Privatkunde

Salgs- og leveringsbetingelser ved erhvervskøb pr. 06.12.22 ved Meldgaard Greenline A/S

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Meldgaard Greenline, CVR-nummer 13767084, (herefter benævnt ”Sælger”) og Sælgers erhvervskunder (herefter benævnt ”Kunden”) vedr. salg og levering af produkter, ydelser og tilknyttede ydelser, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

2. Aftalegrundlag

Nærværende betingelser udgør sammen med Sælgers tilbud og/eller prisblad, og/eller ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Sælger udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

3. Tilbud

Sælgers tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af Sælgers tilbud eller prisblad. Accept af tilbud, der er Sælgeren i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Sælger, medmindre Sælger meddeler Kunden andet. I tilfælde af at Køber ønsker at ændre en ordre kræver en ændring godkendelse fra begge parter.

4. Forbehold

Der tages forbehold for leveringstiden, såfremt varen er udsolgt

5. Levering

Al levering er ab Askelund 10, Aabenraa, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der aftales andet leveringssted end Askelund 10, 6200 Aabenraa, overgår risikoen til sælger på tidspunktet, hvor produktet stilles til købers rådighed, med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

6. Leveringstid

Sælger oplyser Kunden om leveringstid i Sælgers tilbud eller ordrebekræftelse. Sælger har ret til at levere før den aftalte leveringstid. Den aftalte leveringstid er en cirka leveringstid og Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, opstået som følge af leveringens forsinkelse, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af Sælger. Kunden er forpligtet til at modtage det købte op til 30 dage efter den aftalte leveringstid. Ændres nogen specifikation på ordren i forhold til ordrebekræftelsen, ændres leveringstidspunktet og ny leveringstid oplyses til Kunden.

7. Betaling

Alle priser er netto kontant ved det købtes levering, hvis andet ikke er aftalt. Med mindre andet er angivet, er alle priser ekskl. moms. Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes rykker pålagt gebyr kr. 100,- samt rente tilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned.

Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af Sælgers bogholderi m.h.p. evt. kreditforsikring.

8. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil købesummen, eventuelle rentetilskrivninger og omkostninger er betalt.

Er Kunden i restance eller misligholder han aftalen i øvrigt, kan Sælger uden forudgående varsel hæve aftalen og tilbagetage det købte omfattet af ejendomsforbeholdet. Kunden er forpligtet til at udlevere det købte. Med henblik på tilbagetagelse af det købte indrømmer Kunden hermed Sælgeren en uigenkaldelig ret til uhindret adgang til sine forretnings- og lagerlokaler og til at bortfjerne det købte omfattet af ejendomsforbeholdet. En sådan tilbagetagelse af det købte indebærer ikke, at kontrakten hæves, medmindre Sælger erklærer dette skriftligt.

9. Prisforbehold

Sælger har ret til at justere den aftalte pris, såfremt der før leveringen indtræffer væsentlige og uforudsete ændringer af valutakurser, skatter, gebyrer og andre afgifter pålagt af myndighederne samt ændringer i udgifter til råvarer, der forøger Sælgers udgifter.

10. Koncernmodregning

Ethvert selskab inden for Meldgaard-koncernen er berettiget til at modregne egne krav mod Kunden i Kundens eventuelle krav mod andre selskaber inden for Meldgaard-koncernen.

11. Mangler

Reklamationer skal ske straks ved modtagelse af det købte for synlige mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. Ved rettidig reklamation over mangler foretager Sælger afhjælpning, omlevering eller forholdsmæssigt afslag i købesummen efter Sælgers valg. Kunden kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Kunden kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side. Eventuel afhjælpning af mangler må kun ske efter forudgående skriftlig accept fra Sælgers side.

12. Ansvarsbegrænsning

Sælger er kun ansvarlig for mangler ved det købte, såfremt Kunden har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde, samt ifølge Sælgers eventuelle anvisninger.

13. Produktansvar

Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som det solgte, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14. Returnering

Eventuel returnering af det købte kan kun ske efter forud indgået aftale med Sælger. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Andre varer kan returneres mod fradrag på 15%, det samme gælder efterkravsforsendelser som ikke indløses. Al returnering sker for Kundens regning og risiko. Returneres varerne uden forud indgået aftale med Sælger, vil varerne blive returneret til Kunden for Kundens regning og risiko.

15. Aftalens ophør

Aftaler ophører i alle tilfælde af Kundens virksomhedsophør, betalingsstandsning, rekonstruktion eller konkurs.

Sælger forbeholder sig retten til at udtræde af aftalen, såfremt kunden bliver opkøbt, overdraget, fusioneret eller kommer i restance.

16. Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Sælgers erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

17. Personoplysninger

I forbindelse med løft af opgaver modtager Sælger persondata fra Køber. Personoplysningerne registreres og lagres af Sælger som led i aftalen om, at levere de aftalte ydelser. I det tilfælde, at opgaver bliver løst af en anden vognmand, som er bestilt af Sælger, vil Købers persondata blive overført til vognmanden, dette for at sikre korrekt levering.

Med hensyn til oplysning om behandling af persondata henvises til persondatapolitikken på Meldgaards hjemmeside: https://www.meldgaard. com/databeskyttelsespolitik/

I forhold til fremmede vognmænd, så sker overførsel af persondate, for blandt andet at sikre korrekt betaling og kommunikation.

18. Force majeure

Sælger er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Sælger er fri for ansvar, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Sælgers kontrol, og som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, f.eks. usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, trafikforstyrrelser i øvrigt, havari eller andre uforudsete hindringer.

19. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Sælgers hjemting som er Retten i Sønderborg.

Handelsbetingelser ved forbrugerkøb

1. Generelt

Disse regler gælder for forbrugere ved handel på greenline.meldgaard.com

OBS! Handelsbetingelser ved erhvervskøb fremgår af greenline@meldgaard.com nederst på siden under ”salgs- og leveringsbetingelser ved erhvervskøb”. De følgende handelsbetingelser kan derfor ikke gøres gældende ved erhvervskøb.

Generelle oplysninger

  • Meldgaard Greenline A/S
  • CVR- nr. 13767084
  • Askelund 10
  • 6200, Aabenraa
  • E-mail: greenline-dk@meldgaard.com
  • Telefonnummer: +45 74 33 72 00

Når du bestiller varer hos Meldgaard Greenline, modtager du først en ordrebekræftelse/faktura, når en af vores medarbejdere har behandlet ordren. Du vil modtage en ordrebekræftelse/faktura på den mail, som du har opgivet i forbindelse med købet. Ordrebekræftelsen/fakturaen fungerer som din kvittering.

2. Priser og leveringsomkostninger

Alle priser er i danske kroner (DKK) og er inklusiv 25 % moms og afgifter.

Leveringsomkostningerne/fragtpriserne fremgår af vores hjemmeside, som kan findes her: https://greenline.meldgaard.com/fragtpriser/. På udvalgte varer/kategorier er leveringen gratis. Dette fremgår altid af fragtprisoversigten på hjemmesiden.

3. Betaling

Hos Meldgaard Greenline tilbyder vi flere muligheder for betaling af dine vare. Du kan ved fysisk afhentning på Askelund 10, 6200, Aabenraa betale kontant.

Herudover har du også mulighed for at få dine vare leveret. Du kan vælge at oprette dig som ”kontokunde” hos Meldgaard Greenline. Ved valg af denne betalingsform vil du modtage en faktura efter, at bestillingen er modtaget.

Du er meget velkommen til at kontakte Meldgaard Greenline, såfremt du skulle have spørgsmål. Dette kan gøres via greenline@meldgaard.com eller tlf.: +45 74 33 72 00

4. Fortrydelsesret

4.1 fortrydelsesfrist

Når du handler som forbruger på greenline.meldgaard.com, har du 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af varerne købt på hjemmesiden. Dette følger af forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten løber 14 dage fra der er sket levering af varerne.

Hvis du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, er det vigtigt, at du inden 14 dage fra modtagelse af dine varer, giver os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen kan sendes til greenline@meldgaard.com eller ved kontakt på +45 74 33 72 00. Det er vigtigt, at du i din meddelelse gør det tydeligt for os, at du ønsker at benytte din ret til fortrydelse af dit køb.

4.2 Returnering

Du skal returnere din vare til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Ønsker du at returnere en vare købt på greenline.meldgaard.com, kan du sende den retur til Meldgaard Greenline på følgende adresse:

  • Meldgaard Greenline A/S
  • Askelund 10
  • 6200, Aabenraa
  • Danmark

Skriv til greenline@meldgaard.com for spørgsmål vedrørende returnering.

Du kan også vælge selv at indlevere varen på adressen ovenfor.

4.3 Varens stand når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

4.4 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, kan du via fortrydelsesretten få det beløb tilbage, som du har indbetalt til os. Dog vil der i tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, kunne fratrækkes værdiforringelsen fra købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle oprindelige betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Du skal selv betale for returforsendelsen, når du anvender din fortrydelsesret. Du vil derfor ikke modtage refundering for den udgift, som du har i forbindelse med returforsendelsen af varen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

5. Reklamationsret

Når du som forbruger handler på greenline.meldgaard.com har du via købelovens regler 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten giver dig som forbruger mulighed for at få din vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationsretten kan dog ophøre, før reklamationsfristen er udløbet, hvis varen ikke er beregnet til at holde i to år, eller den ved naturlig brug er slidt op inden fristens udløb.

Såfremt der mod forventning skulle være fejl eller mangler ved produkterne, som du har købt hos Meldgaard Greenline, skal du snarest muligt og indenfor rimelig tid tage kontakt til os. Dette gør du ved at skrive til os på greenline@meldgaard.com.

Meldgaard Greenline indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

Såfremt du er utilfreds med Meldgaard Greenline håndtering af en reklamation eller andet, skal du først rette henvendelse til Meldgaard Greenline. Kan der ikke opnås enig mellem parterne, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. Læs mere på www.kfst.dk.

6. Hvordan skal du håndtere en vare, som er defekt?

Al håndtering af defekte vare sker gennem greenline@meldgaard.com. Hvis du oplever, at du har modtaget en defekt vare, bedes du kontakte greenline@meldgaard.com. Du skal i din besked oplyse os om dit ordre ID.

7. Skader som opstår under transport

Det er vigtigt, at du altid kontrollerer dine varer for synlige mangler, når du har modtaget dem. Såfremt der er synlige skader på emballagen, som gør, at denne er beskadiget, eller har andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere på fragtbrevet med forbehold for eventuelle skader på indhold. Såfremt du ikke ønsker at modtage varen, fordi den har synlige skader, kan du også nægte dette. Hvis du vælger at nægte, at modtageren varen, skal du hurtigst mulig give besked til Meldgaard Greenline på greenline@meldgaard.com og gør det klart, at du har nægtet at modtage varen. Du skal i din besked oplyse os om dit ordre ID.

8. Personoplysninger

I forbindelse med indgåelse af en aftale mellem dig (kunde) og Meldgaard Greenline, er der nogle personoplysninger som er nødvendige for, at vi kan gennemfører din ordre. Formålet med registrering af dine personoplysninger er, at kunne levere varen til dig. Følgende oplysninger bliver registeret, når du bestiller vare på greenline.meldgaard.com: Navn, telefonnummer, adresse, e-mail samt kontooplysninger.  Som registeret hos Meldgaard Greenline har du en række rettigheder efter persondataloven. Du kan læse om dine rettigheder i Meldgaards databeskyttelsespolitik her: https://www.meldgaard.com/databeskyttelsespolitik/