Meldgaard Greenline AB

Sälj- och leveransvillkor för försäljning till företagskund pr. 06.12.22

1. Tillämpning

Dessa sälj och leveransvillkor gäller för avtal mellan Meldgaard Greenline AB här benämnd som Säljaren och våra kunder. Gällande försäljning och leverans av våra produkter. Såvida annat skriftligt avtal inte finns mellan parterna.

2. Avtalsgrund

Villkoren tillsammans med Säljarens erbjudande till kund och orderbekräftelsen utgör hela avtalsgrunden för bolagets försäljnings- och leveransprocess av produkter, tillbehör av produkter och tilläggstjänster. Kundens inköpsvillkor som skrivs på beställningen eller på annat sätt meddelas företaget är inte en del av avtalsgrunden.

3. Offert

Säljarens offert gäller i 30 dagar från det datum erbjudandet är daterat om inget annat framgår av Säljarens offert eller prisblad. Vid accept av offert efter 30 dagar, förbehåller sig Säljaren rätten att göra ändringar om priset förändrats.Skulle kunden vilja ändra en order skall ändringen godkännas av båda parter.

4. Reservation

Reservation görs angående leveranstid om varan är slut i lager.

5. Leverans

All leverans sker från Björkemyrsvägen 3, Brastad, om inte annat är överenskommet. Egen upphämtning, bokning av egen transport sker på kundens egen risk. I det fall annat leveransställe bestäms övergår risken till Säljaren vid den tidpunkt då produkten är tillgänglig för kunden, om inte annat uttryckligen avtalats.

6. Leveranstid

Säljaren upplyser Kunden om leveranstid i offert, orderbekräftelse, skriftligt eller muntligt. Säljaren har rätt att leverera före den avtalade leveranstiden. Den avtalade leveranstiden är en cirka leveranstid och Säljaren påtar sig inget ansvar för kosnader som uppstår till följd av försenad leverans. Kunden är förpliktigad att mottaga det köpta upp till 30 dagar efter avtalad leveranstid. Ändras någon specifikation på ordern i förhållande till orderbekräftelsen kan leveranstiden påverkas och ny tid meddelas i så fall Kunden.

7. Betalning

Alla priser är netto kontant vid varans leverans om inget annat är avtalat. Alla priser som är angivna är exkl.moms. Alla former av kredit förutsätter ett godkännande av vår ekonomiavdelning. Vid försenad betalning kan påminnelseavgift och ränteavgifter tillkomma. Betvivlar säljaren vid tiden för leverans köparens betalningsförmåga, är Säljaren berättigad att fordra förskottslikvid.

8. Egendomsförbehåll

Säljaren förbehåller sig egendomsrätten till det sålda, intill köpesumman, eventuella räntekostnader och omkostnader är betalda.

9. Prisförbehåll

Säljaren har rätt att justera det avtalade priset utifall att det före leverans inträffar vesäntliga och oförutsedda ändringar av valutakurser, skatter, avgifter, pålagda av myndigheter eller ändringar av utgifter vid inköp av råvara som fördyrar säljarens utgifter.

10. Kvittning inom koncernen

Vilket företag som helst inom Meldgaard-koncernen får kvitta sina egna anspråk gentemot Kunden i Kundens eventuella krav mot andra bolag inom Meldgaard-koncernen.

11. Reklamationer

Kunden skall kontrollera produkterna, tillbehören och tjänsterna vid leverans. Om Kunden upptäcker brist eller defekt som Kunden önskar reklamera måste det anmälas till Säljaren. Om ett fel eller defekt som Kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte anmäls omedelbart till Säljaren, kan det inte åberopas vid senare tillfälle med undantag av ej synliga fel som inte kunnat ses vid leverans. Meldgaard Greenline behandlar Kundens reklamation med högsta prioritet och kompenserar efter överenskommelse.

12. Ansvarsbegränsning

Säljaren är endast ansvarig för defekter på varan som Kunden anmält och reklamerat enligt Säljarens eventuella anvisningar.

13. Produktansvar

Säljaren är endast ansvarig för den skada, som säljaren själv orsakat om den bedöms som grov oaktsamhet från Säljarens sida. Säljaren är aldrig ansvarig för rörelseförluster, vinstförluster eller annan indirekt förlust.

14. Returnering

Eventuell returnering av till synes defekta varor kan endast ske efter överenskommelse med säljaren. Oanvända fullgoda varor kan eventuellt i så fall returneras och återbetalas med 15% prisavdrag. All returnering sker för kundens räkning på egen risk. Returneras varan utan överenskommelse med Säljaren kan varan skickas tillbaka till Kund.

15.Uppsägning av avtalet

Avtal är ogiltliga i alla fall av Kundens uppsägning, betalningsinställelse, rekonstruktion eller konkurs.

Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet om kunden förvärvas, överlåts, slås samman eller hamnar i efterskott.

16. Sekretess

Kunden får inte vidarebefordra eller använda eller möjliggöra för andra att använda Säljarens affärshemligheter eller annan information, oavsett natur, som inte är allmänt tillgängliga. Denna skyldighet gäller under parternas handel och utan tidsbegränsning efter det att handeln har upphört, oavsett orsaken till uppsägningen.

17. Personlig information

I samband med utförandet av uppgifter får säljaren personuppgifter från Köparen.
Personuppgifterna registreras och lagras av Säljaren som en del av avtalet att leverera de överenskomna tjänsterna.
I händelse ändring av säljaren beställd transportör, kommer Kundens personuppgifter att överföras till den nya transportören, detta för att säkerställa korrekt leverans. När det gäller information om behandling av personuppgifter hänvisas till https://greenline.meldgaard.com/dataskyddspolicy.
I förhållande till att främja åkare sker en överföring av personuppgifter, för att bland annat säkerställa korrekt betalning.

18. Force majeure

Säljaren reserverar sig för force majeure, strejk, lockout, krig, material – eller råvarubrist, driftsrubbningar, berörande fabrik, verk eller gruva, miltärinkallelse, politiska oroligheter, olyckshändelse till land eller vatten, export – eller importrestriktioner, natur – och transporthinder, försenade av fartyg, underlåtenhet av säljarens leverantör att avtalsenligt fullgöra leverans, ingripande av myndighet eller andra förhållanden utom säljarens kontroll, som kan omöjliggöra, försena, fördyra eller försvåra leveransen och förbehåller Säljaren att helt eller delvis annulera avtalet eller flytta fram leveransen till dess ordnade förhållanden återinträder utan att ersättningsskyldighet åvilar Säljaren.

19. Tillämpning av lag och rättpraxis

Handel parterna emellan sker i alla avseenden under svensk lagstiftning. Eventuell tvist, som kan uppstå i samband med handel parterna emellan, skall avgöras i den domstol som ligger närmast säljaren geografiskt.