Meldgaard Greenline AB

Sälj- och leveransvillkor för försäljning till företagskund pr. 01.01.21

1. Tillämpning:

Dessa sälj och leveransvillkor gäller för varje avtal mellan Meldgaard Greenline AB, här benämd som Säljaren, och våra kunder. Betr. Försäljning och leverans av våra produkter. Såvida annat skriftligt avtal inte finns mellan parterna.

2. Avtalsgrund:

Villkoren tillsammans med säljarens erbjudande till kund och orderbekräftelsen utgör hela avtalsgrunden för Bolagets försäljnings- och leveransprocess av produkter, tillbehör av produkter och tilläggstjänster. Kundens inköpsvillkor som skrivs på beställningen eller på annat sätt meddelas företaget är inte en del av avtalsgrunden.

3. Offert:

Säljarens offert gäller i 30 dagar från det datum erbjudandet är daterat om inget annat framgår av säljarens offert eller prisblad. Vid accept av offert efter 30 dagar, förbehåller sig Säljaren rätten att göra ändringar om prisbilden har förändrats.

4. Leverans:

All leverans sker från Meldgaard Greenline i Brastad/Kallinge eller från vårt lagerhotell i Uddevalla om inte annat är överenskommet. Egen upphämtning, bokning av egen transport sker på kundens egen risk.

5. Leveranstid:

Säljaren upplyser Kunden om leveranstid i offert, orderbekräftelse, skriftligt eller muntligt. Säljaren har rätt till att leverera före den avtalade leveranstiden. Den avtalade leveranstiden är en cirka leveranstid och Säljaren påtar sig inget ansvar för kostnader som uppstår som följd av försenad leverans. Kunden är förpliktad att mottaga det köpta upp till 30 dagar efter avtalad leveranstid. Ändras någon specifikation på ordern i förhållande till orderbekräftelsen kan leveranstiden påverkas och ny tid meddelas i så fall Kunden.

6. Betalning:

Alla priser är netto kontant vid varans leverans, om inget annat är avtalat. Alla priser som är angivna är exkl. moms. Alla former av kredit förutsätter ett godkännnande av vår ekonomiavdelning. Vid försenad betalning kan påminnelseavgift och ränteavgifter tillkomma. Betvivlar säljaren vid tiden för leverans köparens betalningsförmåga, är Säljaren berättigad att fordra förskottslikvid.

7. Egendomsförbehåll:

Säljaren förbehåller sig egendomsrätten till det sålda, intill köpesumman , eventuella räntekostnader och omkostnader är betalda.

8. Prisförbehåll:

Säljaren har rätt att justera det avtalade priset utifall att det före leverans inträffar vesäntliga och oförutsedda ändringar av valutakurser, skatter, avgifter, pålagda av myndigheter eller ändringar av utgifter vid inköp av råvara som fördyrar säljarens utgifter.

9. Kvittning inom koncernen:

Vilket företag som helst inom Meldgaard-koncernen får kvitta sina egna anspråk gentemot Kunden i Kundens eventuella krav mot andra bolag inom Meldgaard-koncernen.

10. Reklamationer:

Kunden skall kontrollera produkterna, tillbehören och tjänsterna vid leverans. Om kunden upptäcker en brist eller defekt som Kunden önskar reklamera måste det anmälas till Säljaren. Om ett fel eller defekt som Kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte anmäls omedelbart till Säljaren, kan det inte åberopas vid senare tillfälle med undantag av ej synliga fel som inte kunnat ses vid leverans. Meldgaard Greenline  behandlar Kundens reklamation med högsta prioritet och kompenserar efter överenskommelse.

11. Ansvarsbegränsning:

Säljaren är endast ansvarig för defekter på varan som Kunden anmält och reklamerat enligt Säljarens eventuella anvisningar.

12. Produktansvar:

Säljaren är endast ansvarig för den skada, som säljaren själv orsakat om det bedöms som grov oaktsamhet från Säljarens sida. Säljaren är aldrig ansvarig för rörelseförluster, vinstförlust eller annan indirekt förlust.

13. Returnering:

Eventuell returnering av till synes defekta varor kan endast ske efter överenskommelse med Säljaren. Oanvända fullgoda varor kan eventuellt i så fall returneras och återbetalas med 15 % prisavdrag. All returnering sker för kundens räkning på egen risk. Returneras varan utan överenskommelse med Säljaren kan varan skickas tillbaka till Kund.

14. Konfidentiell information:

Kunden och Säljaren skall iaktta sekretess avseende konfidentiella uppgifter, såsom pris, som tas emot från den andra parten. Sådan konfidentiell information får inte lämnas ut eller användas för andra ändamål utöver att uppfylla skyldigheterna i ett köpeavtal.

15. Force majeure:

Säljaren reserverar sig för force majeure, strejk, lockout, krig, material – eller råvarubrist, driftsrubbningar berörande fabrik, verk eller gruva, militärinkallelse, politiska oroligheter, olyckshändelse till land eller vatten, export-eller importrestriktioner, natur-och transporthinder, försenande av fartyg, underlåtenhet av säljarens leverantör att avtalsenligt fullgöra leverans, ingripande av myndighet eller andra förhållande utom säljarens kontroll, som kan omöjliggöra, försena, fördyra eller försvåra leveransen, och förbehåller Säljaren att helt eller delvis annulera avtalet eller flytta fram leveransen till dess ordnade förhållanden återinträder utan att ersättningsskyldighet åvilar Säljaren.

16. Tillämpling av lag och rättpraxis:

Handel parterna emellan sker i alla avseenden under svensk lagstiftning. Eventuell tvist, som kan uppstå i samband med handel parterna emellan, skall avgöras i svensk domstol.